ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

0
366

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເປັນພະແນກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃໝ່ທີ່ແຍກອອກຈາກຫ້ອງການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນປີ 2008 ແລະ ໄດ້ປະກາດເປັນພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນ ວັນທີ່ 14 ກຸມພາ 2013 . ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຍັງຖືວ່າວຽກງານໃໝ່,ຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນກ້ວາງຂວາງໃນໝູ່ມະຫາຊົນ, ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ-ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍັງຂາດຂໍ້ມູນອັນລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນກ່ຽວກັບທ່າແຮງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງປະເທດເຮົາ, ພື້ນຖານວັດຖຸ-ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານວິທະຍາສາດທຳມະຊາດຢຸ່ພາຍໃນແຂວງເຮົາຍັງຂາດເຂີນ ແລະ ຈຳກັດ. ສິ່ງນັ້ນມັນຈິ່ງເປັນອຸປະສັກກີດຂວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ກົດໜ່ວງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ-ພັດທະນານຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ໃນແຂວງເຮົາ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here