ມາດຕາ 45: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ.

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານວັດແທກ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນດັ່ງນີ້:

  1. ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳຂອງຂັ້ນເທິງມາເປັນແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານວັດແທກ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
  2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ, ສະເໜີສ້າງ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານວັດແທກ.
  3. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວັດແທກ.
  4. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະເໜີກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານວັດຖຸເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບວຽກງານວັດແທກ.
  5. ດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງ. ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນວັດແທກໃນຕະຫຼາດ, ສູນການຄ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຮັບການວັດແທກທີ່ເປັນທຳ ແລະ ມີການປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
  6. ດຳເນີນການກວດຄືນ, ການກວດທຽບ, ການສອບທຽບ, ການທົດສອບ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນວັດແທກ.
  7. ສະເໜີຍົກເລີກປະເພດການຢັ້ງຢືນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 25 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here